Bugün

Ana Sözleşme 2

Denetim Kurulu Çalışmaları

Madde 17. – Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının denetim kurulları kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Denetim kurulları ayda bir toplantı yaparlar. Denetim kurulları yaptıkları denetimlerin sonucunu üç ayda bir yönetim kurullarına, dönem sonunda da genel kurula rapor halinde sunarlar.

             Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler denetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Denetim kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla denetim kurulunca yazılı olarak denetim kuruluna çağrılır.

             Denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tamamının görevden ayrılmaları ve yedeklerinin de kalmaması halinde ilk seçime kadar odalarda birlik, birlik ve federasyonlarda Konfederasyon, Konfederasyonda ise Bakanlık tarafından bir denetçi atanır.

Denetim kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 18. — Oda denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurulda alınan kararların yönetim kurulu tarafından yerine getirilip getirilmediğini incelemek.

             b) Oda işlemlerinin mevzuat ve oda ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğini incelemek.

             c) Bakanlık ve oda üst kuruluşları tarafından verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek.

             d) Odanın yıllık aidatlarının üyelerden zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek ve odanın işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor vermek.

             e) Odanın üye kayıtlarının Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında, yeterli bilgileri haiz şekilde tutulmasını kontrol etmek.

             f) Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

             Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan görev ve yetkilerinden (d) ve (f) bentlerinde belirtilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler.

Genel sekreterler

             MADDE 19. — Oda işlemlerini, mevzuat, ana sözleşmeleri ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütmekle görevli bir genel sekreter bulunur. Genel sekreterler birden fazla esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunda görev yapamazlar. Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz. İhtiyaç duyulması halinde onbinden fazla üyesi olan odalar ile birlik ve federasyonlarda bir, Konfederasyonda üç genel sekreter yardımcısı çalıştırılabilir.

             Giderler, başkan veya vekili ile genel sekreterin ortak imzasıyla yapılır. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak, yönetim kurulu kuruluş içi konularda genel sekretere tek başına imza yetkisi verebilir. Konfederasyon genel sekreteri, yönetim kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil, görev ve yetkilerinden bir bölümünü her yıl başında yeniden tespit edilmek kaydıyla yardımcılarına devredebilir.

             Genel sekreterin atanması, terfi, cezalandırılması ve görevine son verilmesi yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların eşleri, çocukları ve çocuklarının eşleri genel sekreter olarak atanamaz. Genel sekreterin tezkiye amiri ise ilgili meslek kuruluşunun başkanıdır.

             Genel sekreter, personelin birinci tezkiye amiri olup personelin atanma, terfi, cezalandırma ve işten uzaklaştırma işlemleri teklifi üzerine yönetim kurulunca yapılır.

             Birlik genel sekreterleri birliğe üye odaların genel sekreterleri ile temmuz ve aralık aylarında, birlik başkanının gözetiminde yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı yaparlar.

             Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı olarak atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekli olup; bu şartları taşımayanlar, genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı olarak atanamaz. Bu şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların ise görevlerine son verilir.

             Birlik ve federasyon genel sekreter ve yardımcılarının en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmaları, oda genel sekreter ve yardımcılarının en az lise ve dengi okul mezunu olması, Konfederasyon genel sekreteri ve yardımcılarının ise, üniversitelerin işletme, iktisat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu veya muadili bir alanda yüksek tahsil yapmış olması şarttır. Genel sekreterlerin iktisadi ve idari sahada tatbiki bilgi ve tecrübe sahibi olmaları ile yabancı dil bilmeleri tercih sebebidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Genel Kurul Toplantıları, Seçimler,  Seçilme Şartları

Genel kurul toplantıları ve çağrı

             Madde 20. — Odanın olağan genel kurul toplantıları yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine, dört yılda bir olmak üzere; ocak, şubat ve mart aylarında, kuruluşun merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul toplantıları üye sayısının uygun büyüklükte salonda yapılır.

Yönetim kurulu kanuni şartları yerine getirmek suretiyle usulüne uygun şekilde genel kurulları zamanında yapmakla mükelleftir. Kendi takdir ve tespitleri ile genel kurul sürelerini kanunda ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlerinin dışında tespit ve ilan edemez. Genel kurul toplantısını zamanında yapmayan odanın, genel kurul işlemleri; bağlı olduğu birlik tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurul tarafından yürütülür ve görevlendirmeden sonraki iki ay içinde genel kurul yapılır.

Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az on beş gün önce odanın Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanındaki sayfasında yayınlanır.  Ayrıca, toplantı tarihinden on beş gün önce mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde toplantı çağrıları yine toplantıdan en az on beş gün önce olmak üzere o yer gelenek ve teamüle uygun olarak her türlü vasıta (Belediye vasıtasıyla ilan, tellal, mektup, duvar ve el ilanları vb.) ile ilgililere duyurulur ve durum yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanacak bir tutanak ile tesbit olunur.  Genel kurula sunulacak raporlar toplantıdan on beş gün önce odanın bakanlık e-esnaf ve sanatkarlar veri tabanındaki sayısından üyelerinin bilgilerine sunulur ve kuruluşun merkezinde ayrıca incelemeye açık tutulur. Genel kurul toplantısından bir üst kuruluş yazılı olarak onbeş gün önce haberdar edilir.

Olağan toplantı gündemi

             Madde 21. — Odanın olağan genel kurulu aşağıdaki gündeme aşağıdaki ve ihtiyaç halinde belirlenecek diğer gündemle toplanır. Gündem maddeleri ayrı ayrı görüşülür. 

a) Açılış.

             b) Başkanlık divanının teşekkülü.

             c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

             d) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

             e) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

             f) Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.

             g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.

             h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.

             ı) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.

             j) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.

             k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.

             l) Dilek ve temenniler.

             m) Başkan, yönetim kurulu denetim kurulu seçimleri

             n) Kapanış

Gündemde yer almayan konular, toplantıda hazır bulunan genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılacak oylama sonucuna göre, Bakanlık tarafından görüşülmesi istenen hususlar ise doğrudan gündeme alınır. Ana sözleşme değişikliği ve fesih hususu, ilan edilen gündemde yer almadıkça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi görüşülemez. Genel kurul görüşmelerinde gündeme bağlı kalınır. Gündeme bağlı kalınması hususu Bakanlık Temsilcisi veya hükümet komseri tarafından ihtiyaç halinde Başkanlık divanına sözlü olarak hatırlatılabilir.

Olağanüstü genel kurul toplantıları

             Madde 22. — Oda genel kurulu ;

             a) Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun kararı ile yönetim kurulu tarafından,

             b) Genel kurul üyelerinin dörtte birinin noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine, başvuruyu takip eden bir ay içinde alınacak karara yönetim kurulu tarafından,

             c) Denetim kurulu tarafından,

             d) Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde Bakanlık tarafından,

             Olağanüstü olarak toplantıya çağırılır. Toplantı, çağrısında belirlenen gündemle yapılır. Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem dışında görüşme yapılamaz. Bakanlık çağrısı hariç, yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı hazırlık çalışmaları yönetim kurulunca yürütülür. Yönetim kurulunun bu görevi yerine getirmemesi halinde ise, olağanüstü genel kurul toplantısı hazırlık çalışmalarının nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği Bakanlık tarafından belirlenir.

Genel kurul toplantıları ve çoğunluk

             Madde 23. — Odanın genel kurul toplantılarının açılabilmesi için genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının toplantıya iştirak etmesi şarttır.

             Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul toplantısı bir ayı geçmemek üzere ertelenir. İki toplantı arasındaki süre beş günden az olamaz. Bu durum iki genel kurul üyesi ve Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur.

             İlk toplantı ilanında ikinci toplantının yeri, tarih ve saati belirtilmiş ise yeniden ilan yapılmaz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılanların sayısı oda yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin toplamının beş katından az olamaz. Aksi halde toplantı açılamaz.

             Genel kurul toplantılarında kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak, fesih konusunda karar alınabilmesi için genel kurul üyelerinin üçte ikisinin, ana sözleşme değişikliği için ise genel kurul üyelerinin yarısından fazlasının kararı zorunludur.

Genel kurul toplantısına katılacaklar listesi ve toplantıya giriş

                 Madde 24. — Toplantıya giriş Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplantı salonunun tamamen boş olduğunu tespit etmesi üzerine müsaadesi ile başlar ve kendisinin gözetiminde yönetim kurulunun sorumluluğu altında yapılır.

Odanın genel genel kurul toplantısına katılan genel kurul üyeleri

-          Ad, soy ad, baba adı, doğum yeri ve tarihi,

-          Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

-          Esnaf ve Sanatkarlar sicil numarası,

Gösterilecek şekilde odanın Bakanlık e-esnaf ve sanatkarlar veri tabanından almış ve ilgili seçim kuruluna tasdik ettirmiş olduğu listede ki yerlerini kimlik göstermek ve imza etmek suretiyle genel kurula katılırlar. Sicil kaydı olmayanlar listelerde yer alamazlar. Genel kurulda delegeler ve misafirler ayrı yerlerde otururlar. Güvenliğin temini bakımından Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından gerek görülürse genel kurul toplantısına misafir alınmaz.

Yönetim kurulu, toplantı salonunun toplantıya katılacakların tümünün rahatlıkla katılmasını sağlayacak büyüklükte olmasını ve toplantının düzenli bir biçimde devamının gerektirdiği bütün güvenlik ve sağlık koşullarını taşımasını teminle görevli ve yetkilidir.

Genel kurul üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları gerekli olup, vekâlet kabul edilmez. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendileri ile ilgili kararlarda ve ibralarda oy kullanamazlar.

Genel kurul toplantısına katılacakların listesi ve diğer genel kurul evrakı, genel kurul divan başkanı ve divan üyeleri ile Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından imza olunur.

Odanın olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılacak üyeleri belirleyen ve seçim kuruluna verilecek olan genel kurul toplantısına katılacaklar listesi oda tarafından, Bakanlıkça belirlenen ücret karşılığında e-esnaf ve sanatkar veri tabanından temin edilir. Bu bedellerin tahsil şekli Bakanlık tarafından ayrıca duyurulur.

Bakanlık temsilcisi ve hükümet komiseri

             Madde 25. — Oda genel kurul toplantılarının geçerli olabilmesi için Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplantı süresince bulunması ve kapanışa kadar toplantıya nezareti zorunludur. Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri, toplantının mevzuat, ana sözleşmeleri ve gündem esasları içinde yapılmasını temin ve denetlemekle görevlidir.

             Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserlerinin imzasını taşımayan genel kurul toplantısına katılacaklar listesi ile tutanaklar ve dolayısıyla toplantı belgeleri hüküm ifade etmez.

             Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri, Bakanlık veya bu konuda yetkilendirilen mülki idare amiri tarafından görevlendirilir. Toplantıdan en az onbeş gün evvel mülki idare amirliğine müracaatla toplantı yeri, günü, saati ve gündemi bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri görevlendirilmesinin talep edilmesi lazımdır. Toplantı başlamadan evvel çağrının usûlüne uygun olarak yapıldığı, genel kurul toplantısına katılacaklar listesinin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alındığı ve çoğunluğun tamam olduğu Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından incelenip tespit edilerek görüşmelere başlanmasına izin verilir.

             Ancak, usulüne uygun olarak yapılan müracaat üzerine görevlendirme yapıldığı halde, Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri toplantıya katılmaz ise mülki idare amirine durum bildirilir. Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri yine gelmezse bir saat sonra toplantıya başlanır.

             Genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcileri veya hükümet komiserlerinin Bakanlık tarafından belirlenecek zaruri masraf ve ücretleri, oda tarafından ödenir.

Toplantının açılışı, Başkanlık divanı ve toplantının tehir edilmesi

             Madde 26.- Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplantıyı açma iznini vermesini müteakip, toplantıyı oda başkanı veya yönetim kurulu başkan vekili açar.

Toplantının açılışından sonra genel kurul üyeleri tarafından veya üst kuruluşlarca görevlendirilmiş temsilciler arasından genel kurulu, belirlenen ve oylanacak gündeme göre sevk ve idare ile görevli bir başkan, bir başkan vekili ve üç kâtip üye açık oyla, ya da toplantıya katılan genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi halinde, gizli oy açık tasnifle seçilir.

Başkanlık divani teşekkürü için yapılan açık oylamada sayımlar ile ilgili itirazlar olduğunda Bakanlık temsilcisi oyların sayılmasında yetkili olup tespiti kesindir.

Genel Kurul görüşmeleri başkanlık divanınca başlatılır ve gözetimin de devam eder.

Genel Kurul toplantılarının devam etmesi sırasında, toplantıya katılan üyelerin veya üyeler dışındaki davetlilerin müdahalesi suretiyle toplantının sağlıklı bir biçimde yürümesi engellenir ve bu husus sürekli bir şekilde genel kurul çalışmalarını aksatacak nitelik kazanırsa bakanlık temsilcisi organ başkanlığının görüşünü de alarak toplantıya bir saate kadar ara verebilir. Ara kararın süresince üyelerin toplantı salonunu terk etmemeleri esastır. Toplantının yeniden ve kaldığı yerden başlamak suretiyle açılmasından sonra aynı şartlar toplantının devamına imkan vermeyecek boyutlara ulaştığı takdirde divan başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla bakanlık temsilcisince toplantı durdurularak tehir edilebilir. Tehir edilen toplantı on beş gün içinde, aynı gündemle aynı organ başkanlığında kaldığı yerden tehir edilen toplantının devamı olarak yapılır. Bu husus toplantıdan bir hafta evvel ana sözleşmenin 20.ci maddesinde yazılı şekilde ilan edilir. Tehir edilen toplantının devamı olarak yapılacak bu toplantıda aynı çoğunluk aranır.

İkinci toplantıda yukarıda yazılı sebeplerden dolayı toplantı tehir edildiği takdirde üçüncü toplantı için bir önceki bentde yazılı olan usulde esaslar uygulanır. Ancak, yapılacak bu son toplantıda nisap ikinci toplantı nisabıdır.

Organ Seçimleri

             Madde 27. — Odanın organ seçimleri ile oda başkanının seçimi tek dereceli olarak, yargı gözetiminde gizli oyla ve açık tasnifle aşağıdaki esaslara göre yapılır.

             Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce, genel kurul üyelerini gösteren Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından hazırlanmış genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirleyen bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına, oda mührü ile mühürlenmiş olarak verilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

             Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme yapmak suretiyle varsa noksanlıkları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak genel kurul üyelerini belirleyen listeyi ve diğer hususları en geç iki gün içine onaylar, onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar seçim kurulu ile ilgili odanın merkezinde ve genel kurulun yapılacağı yerde asılmak suretiyle, ayrıca Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında ki sayfasında yedi gün süre ile ilan edilir.

             Yedi günlük ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara bağlanır.

                 Hakim tarafından kesin karara bağlanan itirazlar, odanın bağlı olduğu sicil müdürlüğü tarafından aynı gün içinde Bakanlık e-esnaf ve sanatkarlar veri tabanı vasıtasıyla listeye ilave edilerek genel kurula katılmasına veya katılmamasına hakim tarafından karar verilen esnaf ve sanatkarlar listedeki ilgili sütunlarda belirtilerek gösterilir.

                Hakimin verdiği kesin kararın istendiği yeni genel kurul toplantısına katılacak listesi oda tarafından her sayfası ayrı ayrı mühürlenerek kontrol ve tasdik edilmek üzere tekrar ilçe seçim kurulu başkanlığına sunulur.

               Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar aynı gün onaylanarak odaya gönderilir.

               Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan genel kurul üyeleri arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

             Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup görevleri, seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

             Bin kişiden fazla üyesi bulunan genel kurullarda her bin kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. İkiyüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, seçim kurulundan sağlanır.

             Oy verme işlemi genel kurul görüşmelerinden sonra başlar ve saat 17:00'ye kadar, gizli oy açık tasnif esaslarıyla devam eder. Seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen üyeler de oylarını kullanırlar. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar oy verenin kimliğinin resmî bir kuruluşça verilen belge ile kanıtlanmasından ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, asıl ve yedek üyeler belirtilerek her türlü şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. Adaylar asıl ve yedek üye olarak liste halinde seçime girerlerse, tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asıl adaylar asıl, yedek adaylar da yedek olarak seçimi kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler sıralanır.

                Genel kurullarda oy verme işlemi alt yapı müsait olduğu takdirde elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar ile elektronik ortamda kullanılan oylar hâkim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak ve aynı gün odanın üyesi olduğu birliğin ve varsa federasyonun toplantıya katılanlar listesinin elektronik ortamda teşekkülü için, odanın Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr sayfasında yayınlanmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder. Seçim sonuçları üst kuruluşlara ve Bakanlığa bildirilir.

          Birlik ve federasyon genel kurulunda odaya temsili yetkili üyeler yeni seçilen yönetim kurulu başkanı ve üyeleridir. Oda eski üyeleri ile üst kuruluş genel kurulunda temsil edilemez.

             Hâkim, herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu veyahut seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, ilgililer bu karara, tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu en geç iki iş günü içinde itirazı inceler ve kesin olarak karara bağlar. İptal kararının kesinleşmesi üzerine hâkim, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgililere ve Bakanlığa bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

             Seçimlerin tamamının iptali halinde seçimler yenileninceye kadar geçen sürede yönetim kurulu görevini yapmak üzere odaya birlik tarafından, genel kurul üyeleri arasından üç kişilik bir kurul atanır.

             İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre tavan gösterge üzerinden ücret ödenir. Bu ve diğer seçim giderleri oda tarafından karşılanır. 

             Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

           Seçilme şartları

           Madde 28.- Oda genel kurul üyelerinin, odanın başkan, yönetim ve denetim kurullarına seçilebilmeleri için aşağıdaki haiz olmaları gerekir.

             a) Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak, yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak.

             b) En az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak. Yeni kurulan odada en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak şartı odanın kuruluşundan itibaren iki yıl için aranmaz.

             c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak, yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak.

             d) Seçim esnasında oda üyeliğinden geçici veya uzun süreli olarak çıkarılmasına ilişkin kesinleşmiş ceza almamış olmak.

             Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin düşmesi ve en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin üyeliğe davetine ilişkin karar ve işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir.

             Organlarda görev alma yasağı

             Madde 29.- Oda denetim kurulu üyeliği bulunanların, aynı kuruluşun yönetim kurulunda görev almaları yasak olduğu gibi, bu kişilerin eşleri, üstsoy, altsoy ve ikinci derecedeki kan hısımlarının da aynı dönemde, bu kuruluşun yönetim ve denetim kurullarında görev almaları yasaktır.

             Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve sanatkârlar ancak bir odanın yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler. Bu kişiler, odalarda birden fazla yetkili organ üyeliği görevi alamazlar.

             Ayrıca, oda yönetim veya denetim kurulu üyeliği bulunanlar, diğer esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim, denetim veya disiplin kurullarının en fazla ikisinde daha üye olarak yer alabilirler. Bu kişiler uhdelerinde üç görevden ziyade üyelik bulunduramazlar.

Devamı >>>>>>>