Bugün

Ana Sözleşme 3

 

BEŞİNCİ KISIM

Kayıt Ücreti, aidat, katılma payı, belge ve hizmet ücretleri,

Gelirler, Aylık ücretler ve huzur hakları,  Kullanılacak beyanname, defter ve makbuzlar

Fesih, tasfiye ve iptal

 

Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri,

               Madde 30- Üyelerin odaya, odanın birlik ve üye ise federasyona, ödeyeceği kayıt ücreti, yıllık aidat ve katılma payları ile odanın düzenlediği belge ve yaptığı hizmet karşılığı alacağı ücretler, aşağıda belirtilmiştir.

             a) Üyenin sicile ilk kayıt yapılması sırasında ödeyeceği kayıt ücreti, asgari ücretin onda birinden az, yarısından fazla olamaz. Kayıt ücreti, esnaf ve sanatkârların sicil kaydı esnasında sicil müdürlüğü tarafından tahsil edilir; kayıt ücretinin yarısı sicil ihtiyacında kullanılmak üzere birlik adına açılacak banka hesabına, diğer yarısı ise ilgili odanın banka hesabına aktarılır.

             b) Üyenin odaya ödeyeceği yıllık aidat, asgari ücretin onda birinden az, yarısından fazla olamaz. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. 

             c) Odanın birlik ve üyesi oldukları federasyona ödeyeceği kayıt ücreti, asgari ücretin yarısından az, tamamından fazla olamaz.

             d) Odaların birlik ve üyesi olduğu  federasyona ödeyeceği katılma payı, odanın bir önceki yıl gayri safi gelirlerinin % 3'üdür. Katılma payı hesaplamasında; bu Kanuna göre üst kuruluşlardan satın alınan evrakın maliyet bedeli ile bu Kanun dışındaki diğer kanuni düzenlemeler nedeniyle elde edilen gelirlerin maliyet bedelleri ve bunlar için yapılan giderler gayri safi gelirden mahsup edilir.

             e) Odanın düzenlediği ve onayladığı belgeler ile yaptığı hizmet karşılığında alacağı ücretlerin miktar ve oranı; maktu olanlarda 7.6.2005 tarih ve 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunun  61.ci maddesinin 1.ci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca belirlenecek miktarın onda birinden, nispi olanlarda ise belgede geçen değerin binde onundan fazla olamaz.

             Oda tarafından tahsil edilen her türlü gelir, odanın banka hesabına yatırılır.

             Odanın hesabına intikal eden paraların üst kuruluşlarına aktarılacak miktarları, elektronik ortamda tahsil edildikleri anda ilgili meslek kuruluşunun banka hesabına bankaca intikal ettirilir.

             Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.

             Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

Odaların gelirleri

             Madde 31- Odaların gelirleri şunlardır:

             a) Kayıt ücreti.

             b) Yıllık aidat.

             c) Konfederasyonca belirlenen tarife ücretleri karşılığında düzenlenecek ve onanacak belgeler ile yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretler.

             d) Meslekî yeterlik belgesi ücretleri.

             e) Yayın gelirleri.

             f) Sınav ücretleri.

             g) Oda amacını gerçekleştirmek için kurulacak kuruluşların ve iştiraklerin gelirleri.

             h) Oda tarafından düzenlenecek danışmanlık, eğitim, kurs ve sosyal faaliyet gelirleri.

             ı) Muhasebe işlerinin yapılmasından elde edilen gelirler.

             j) Faiz ve diğer gelirler.

             k) Bağış ve yardımlar.

 

Aylık ücretler ve huzur hakları 

             Madde 32- Odanın yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları, yönetim kurulu başkan ve başkan vekili ile denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler ile bunların görevlendirilmelerinde ödenecek yolluk ve konaklama ücretleri, aşağıda belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla oda genel kurulunca belirlenir. 

             a) Yönetim kurulu başkanına; üye sayısı 100-500 olan odalarda asgari ücret, 501-1500 olan odalarda asgari ücretin iki katı, 1501-3000 olan odalarda asgari ücretin üç katı, 3001-10000 olan odalarda asgari ücretin dört katı, 10001 ve daha fazla üyesi olan odalarda asgari ücretin beş katı, 

             b) Yönetim kurulu başkan vekillerine; (a) bendinde belirtilen miktarların 2/4'ü, 

             c) Denetim kurulu üyelerine; (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/4'ü,

             Aylık ücret,

             e) Aylık ücret almayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/5'i huzur hakkı,

             Alırlar. Bu ücretler brüt asgari ücret üzerinden net olarak ödenir. Aylık ücret alanlara huzur hakkı ödenmez

             Odanın yetkili organ üyelerinin yurt içi harcırahları, asgari ücretin 1/5'inden, yurt dışı harcırahları ise en yüksek Devlet memuruna ödenen günlük harcırahtan fazla olamaz.

            Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda görevli olanlar, bu görevlerine ait ücretlerden yüksek olanı alırlar. Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerinden en fazla birinden ücret alabilirler.

 

Kullanılacak beyanname, defter ve makbuzlar

             Madde 32/a- Odada kullanılacak defter, belge, beyanname, makbuz ve fişler şunlardır:

             a) Üye kayıt defteri.

             b) Üye kayıt beyannamesi.

             c) Genel kurul karar defteri..

             e) Yönetim kurulu karar defteri.

             f) Denetim kurulu karar defteri.

             g) Gelenek ve teamül defteri.

             h) Demirbaş defteri.

             ı) Gelen ve giden evrak kayıt defteri.

             j) Mevzuata uygun muhasebe defterleri.

             k) Kasa defteri.

             l) Gelir ve gider defteri.

             m) Kıymetli evrak defteri.

             n) Gelir ve gider makbuzu.

             o) Tahsil ve tediye fişi.

             p) Hizmetin gerektirdiği diğer defter ve belgeler.

             Oda tarafından kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmî kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında Konfederasyon yetkilidir. Bu belgelerden Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından bilgisayar ortamında düzenlenenlerinin bedeli, bunu düzenleyen oda tarafından Konfederasyona ödenir. 

             Defter, beyanname, makbuz, fiş ve diğer belgeleri yetkisiz olarak basan, bastıran, dağıtan, değişik yollardan çoğaltan ve kullananlar bu fiillerinden dolayı Konfederasyonun ilgili Cumhuriyet savcılıklarına başvurusu üzerine, genel hükümler çerçevesinde sorumlu olurlar.

 

Fesih, tasfiye ve iptal

             Madde 33- Oda aşağıdaki sebeplerle fesih olunur.

             a) Üye mevcudunun yüzden aşağıya düşmesi.

             b) Bakanlıkça yapılacak uyarıya rağmen mevzuata aykırı genel kurul kararlarının iki ay içinde düzeltilmemesi.

             c) Konfederasyonca tespit edilen yıllık zorunlu giderleri karşılayacak miktarda gelir sağlayamadığının birlik tarafından tespit edilmesi üzerine yapılacak yazılı uyarıya rağmen odanın mali durumunun bir yıl içinde iyileştirilememesi.

             d) Odanın faaliyet alanına giren hususlardan aynı meslek koluna mensup esnaf ve sanatkârların zamanla ayrı oda kurmaları sonucu, kalan üye sayısının ikiyüzden aşağı düşmesi.

             Oda yukarıda yazılı sebeplerle Bakanlığın teklifi üzerine yetkili asliye hukuk mahkemesi kararıyla fesih olunur.

             Yukarıdaki hükümlere göre feshedilen oda bağlı olduğu birlikçe görevlendirilecek heyet tarafından, borçları kendi varlığından ödenip, alacakları tahsil edildikten ve tasfiye giderleri de karşılandıktan sonra kalacak meblağ ile ayni haklar, heyet tarafından heyet tarafından tutanakla birliğe devredilir. Kuruluşu yapılan odanın, daha sonra kuruluşunun usule uygun olmadığının anlaşılması halinde süre kaydı aranmaksızın odanın kuruluşu Bakanlık tarafından iptal edilir. Odanın kuruluş işleminin iptali halinde ise, odanın mal varlığı birliğe devredilir. Fesih olan veya kuruluşu iptal olan odaların üye kayıt defterleri birlik tarafından muhafaza edilir.

ALTINCI KISIM

EĞİTİM

Eğitimin kapsamı ve pratik meslek eğitimi 

           Madde 34- 7.6.2005 tarih ve 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunun meslekî eğitime ilişkin hükümleri ile 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun esnaf ve sanatkâr kesimindeki pratik meslek eğitimini düzenleyen hükümleri Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve Konfederasyonun işbirliği ile bütünlük içinde yürütülür. Esnaf ve sanatkârların meslekî eğitimleri, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa planlanır, yürütülür, değerlendirilir ve denetlenir.

Eğitimin organizasyonu

             Madde 35- 7.6.2005 tarih ve 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları Kanununda ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirlenen amaçlar doğrultusunda esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların, pratik meslek eğitimini gerçekleştirmek, her kademedeki esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının asli görevidir.

             Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların, meslekî eğitimlerini organize etmek için odanın bünyesinde bir meslekî eğitim danışmanlığı birimi kurulur.

Meslek eğitiminin finansmanı

             Madde 36- Oda meslek eğitimine ilişkin görevleri yerine getirmek için, katılma paylarının hesaplanmasında kullanılan yöntem esas alınarak, yıllık gayri safi gelirlerinin % 5'ini ayırmak suretiyle eğitim bütçesi yapmak zorundadırlar.

             Oda ayırdığı bu payın beşte birini birliğe, beşte birini varsa federasyona, beşte birini Konfederasyon bünyesindeki Meslek Eğitimi Fonuna, hesap yılını takip eden mart ayı sonuna kadar öderler. Geri kalan miktarı da kendileri meslekî eğitim için kullanır.

 

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Resmi ve özel kuruluşlarla ilişkiler

              Madde 37- Resmî ve özel kuruluşlarca, tacir ve sanayiciden meslekî faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen ve 18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen belgeler, esnaf ve sanatkârlar için mensup oldukları oda tarafından düzenlenir ve verilir.

             Resmî makamlarca, esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyetlerini ilgilendiren hususlarda alınacak kararlarda, ilgili odanın mütalaasından faydalanılır ve kurulacak komisyonlara oda temsilcisinin katılması zorunludur.

             Belediyeler; ruhsat verebilmek için iş yeri açmak veya meslekî faaliyette bulunmak isteyen esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesi ile üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar.

             Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar.

 

Amaç dışı faaliyet yasağı

             Madde 38- Oda kuruluş amacı dışında herhangi bir faaliyette bulunamaz. Kuruluş amacı dışında faaliyet gösteren veya bu Kanunda belirtilen asli görevlerini Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen odanın sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Bakanlığın ve odanın bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama, basit yargılama usulüne göre yapılır ve en geç iki ay içinde sonuçlandırılır.

             Görevlerine son verilen organların yerine, bu Kanundaki usul ve esaslara göre, en geç bir ay içinde yapılacak genel kurul ile yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlar. Görevlerine son verilen organ üyelerinin cezai sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki hükümler gereğince görevlerine son verilmesine neden olan ve mahkeme kararında belirtilen tasarrufları hükümsüzdür.

             Oda, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, valilik tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar. Aksi halde bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.,

 

             Denetim

             Madde 39- Oda işlemleri Bakanlık gözetim ve denetimine tabidir.

             Odanın ilgili personeli ile organlarında görevli üyeleri, Bakanlık denetim elemanlarının talebi üzerine kuruluşa ait her türlü evrak, defter ve kayıtları göstermeye veya vermeye, para ve diğer varlıkların sayılmasına müsaade etmeye, denetim ve incelemeleri için yardımda bulunmaya ve çalışmalarını yapabilecekleri uygun bir yer tahsis etmeye mecburdurlar.

             Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen veya 7.6.2005 tarih ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları kanunun 59 uncu maddede belirtilen suçlardan dolayı haklarında kovuşturmaya başlanan ve görevi başında kalması denetim ve soruşturmanın yapılması bakımından sakıncalı görülen Oda personeli Bakanlık denetim elemanlarınca doğrudan görevden uzaklaştırılabilir. Odanın organ üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ise denetim elemanlarının teklifi sonucu Bakanlık veya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yetkili asliye hukuk mahkemesinde açılan dava üzerine mahkemece bir ay içinde basit usulde yargılama yapılarak karara bağlanır. Mahkeme dava sonucunu Bakanlık, ilgili oda ve üst kuruluşa bildirir.

             Görevden uzaklaştırılanlar hakkında takipsizlik veya beraat kararlarının verilmesi halinde, bu kimseler tekrar görevlerine dönerler ve bunların görevden uzak kaldıkları devreye ait ücretleri yasal faizleri ile birlikte, oda tarafından tam olarak ödenir. Denetim sonucunda düzenlenen soruşturma evrakının denetim elemanı tarafından o yerin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi üzerine Bakanlık davada müdahil sıfatını kazanır.

             Odaların sadece üye kayıtları ve belgeleri, sigortalılık yönünden gerektiğinde Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) denetim elemanları tarafından denetlenebilir.

 

            Cezai takibat

             Madde 40- da yetkili organlarının üyeleri ve genel sekreterleri ile personeli, görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle bu kuruluşların paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve diğer malları aleyhine, bilanço, kesin hesap, rapor, diğer her çeşit evrak ve defterleri üzerinde suç işledikleri takdirde, bu suçlardan dolayı, adli olarak kamu görevlileri gibi ceza görürler.

 

            Fiyat tarifelerinin tespit şekli

             Madde 41- Oda üyesi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları oda tarafından hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi birlik tarafından belediye, mülki amirlik ve odaya yedi gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir.

             Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde oda ile anlaşmaya varamazlarsa onbeş gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcisinden teşekkül edecek bir komisyonda görüşülüp karar verilmesini isteyebilirler. 

             Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde tarife yürürlükten kalkar.

             Komisyon kararına karşı, ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin kararı kesindir.

            Muafiyetler

             Madde 42- Odanın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettiği ve edeceği gayrimenkuller ile görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

                Sicile kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri

             Madde 43- Esnaf ve sanatkârlar, yanlarında çalışanlar hariç, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir.

             Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtlarında, kendilerinin vergi mükellefi ya da vergiden muaf olduklarının belgelenmesi istenir.

             Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması gereklidir. Sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler, sicil tarafından elektronik ortamda işyerlerinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, işyerleri seyyar olanların ikametgahlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya, karma oda yoksa meslek ve sanatları ile ilgili en yakın odaya kayıt için gönderir, ilgili oda yönetim kurulu bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır. Esnaf ve sanatkârlar kayıt beyannamelerindeki hususlarda meydana gelen değişiklikleri en geç otuz gün içinde sicile bildirmek zorundadırlar. 

 

         Geçici Madde- Odanın, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar meslek kuruluşları kanununa göre yapılacak ilk olağan genel kurul ve seçimi 2005 yılı Ekim-Kasım ayında yapılacaktır.

 

         Yürürlük

            Madde 44- Bu anasözleşme sanayi ve ticaret bakanının onayı ile onay tarihinde yürürlüğe girer. Aana sözleşme hükümleri oda kuruluşunun Bakanlık tarafından onaylanmasına müteakip hüküm ifade eder.

Halen kurulu bulunan odalar bu ana sözleşmenin 5 adet olarak mevcut yönetim kurullarına imzalatarak onay için bakanlığa gönderirler.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlarda 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler uygulanır.

 

         Yürütme

         Madde 45- Bu ana sözleşme hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür.