Bugün

Ana Sözleşme

        Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

İSTANBUL SAHNE PERDE FİLM EĞLENCE YERLERİ

ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

Ana Sözleşmesi

 

BİRİNCİ KISIM

Ünvan, Merkez, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

          Ünvan

          Madde 1- Odanın adı İSTANBUL SAHNE PERDE FİLM EĞLENCE YERLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’dır. Odanın kısa adı İSPESO ’dır.

          Merkez

          Madde 2- Odanın merkezi İSTANBUL’dır

          Amaç

          Madde 3- Bu ana sözleşmenin amacı; esnaf ve sanatkarlar tarafından kurulan İSTANBUL SAHNE PERDE FİLM EĞLENCE YERLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASInın, üyesi olan esnaf ve sanatkarlar ile bunların yanında çalışanların mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak meslek disiplinini ve ahlakını korumaktır.

          Kapsam

          Madde 4- Bu ana sözleşme, esnaf ve sanatkarlar tarafından kurulan İSTANBUL SAHNE PERDE FİLM EĞLENCE YERLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ve bu odanın üyesi olan esnaf ve sanatkarlara uygulanır.

          Oda kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşudur.

          Dayanak

          Madde 5- Bu ana sözleşme 7.8.2005 tarih ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu esasları dahilinde bu kanunun 75’inci maddesinin son fıkrası gereğince hazırlanmıştır. Bu kanunda değişiklik yapılması halinde ana sözleşmede yapılması gereken değişiklikler Bakanlık tarafından yapılacak ve duyurulacaktır.

          Tanımlar

          Madde 6- Bu ana sözleşmenin uygulanmasında;

a)      Kanun: 7.8.2005 tarih ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununu,

b)      Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

c)      Genel Müdürlük: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünü,

d)     Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri,

e)      Oda: Esnaf ve Sanatkarlar tarafından kurulan İSTANBUL SAHNE PERDE FİLM EĞLENCE YERLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASInı,

f)       İrtibat bürosu: Odaların çalışma bölgeleri içerisinde açacakları büroları,

g)      Birlik: Odanın üyesi olduğu İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,

h)       Federasyon: Bağlı olduğu Federasyonu yoktur.

i)        Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu,

j)        Sicil: Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğünü,

k)      Gazete: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesini,

l)        Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları: Oda, birlik, federasyon, ve Konfederasyonu

m)    Asgari Ücret: Onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücreti,

n)      Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı: Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının işlemlerinin ve verilecek hizmetlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemi,

İfade eder.

İKİNCİ KISIM

Kuruluş, Çalışma Bölgesi, Üyelik

 

          Kuruluş

 

          Madde 7- Oda, oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az 500 kişinin isteği ve Bakanlık izni ile kurulur.

          Yeni kurulacak odalar için, oda üyesi olacak kişiler arasından dokuz kişilik kurucular kurulu oluşturulur, bu kurul oda kuruluş tutanağını kurucular kurulu sıfatıyla imza eden aşağıda kimlikleri yazılı şahıslardan oluşmuştur.

          Kurucular kurulu tarafından, oda kurucu üyelerinin tüm bilgileri alınacak yetkiden sonra Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanına girişi kurucular kurulu tarafından eksiksiz olarak yapılır. Aynı konuda birden fazla oda kuruluşu yetkisi verilmez. Oda üyesi olacak esnaf ve sanatkarların tamamının kuruluş için yetki alınan odaya girişi yapılır. Oda kuruluşu ile ilgili olarak Mülki idare amirliğine verilecek müracaat dilekçesine, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına girişi yapılan ve en az 500 kişilik kurucu üyelere sicil müdürünün gözetiminde tanzim ve imza edilen Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından alınmış beş adet oda kuruluş tutanağı ve kurucular kurulunun hazır bulunmasıyla sicil müdürünün huzurunda düzenlenen Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanından alınmış beş adet oda ana sözleşmesi eklenir.

          Oda ana sözleşmesi ve oda kuruluş tutanağının ve kurucu üye bilgilerinin gerçeğe uygun olup olmamasından sicil müdürü sorumludur.

          Mülki idare amirliği onbeş gün içinde kuruluş talebini inceler ve görüşü ile birlikte kuruluş belgelerini noksansız olarak Bakanlığa gönderir. Bakanlık kuruluş talebi hakkında ilgili birliğin görüşünü alır.

          Ana sözleşmenin ve kuruluş tutanağının Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip oda kurulmuş olur. Kuruluşu yapılan odanın kuruluş tutanaklarının ve ana sözleşmelerinin birer adedi Bakanlıkta alıkonulur. Diğerlerinin birer adedi konfederasyona, valiliğe, birliğe ve odaya gönderilir ve buralarda muhafaza edilir.

          Oda, kuruluşunun Bakanlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren tüzel kişi kazanır. Ancak, odanın hemen faaliyete geçebilmesi için, kurucular kurulunun oda kuruluşunun Bakanlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren, odaya daha sonra kayıtları yapılan üyelerde dahil doksan gün içinde oda kuruluş genel kurulunu yapması ve oda organlarını teşekkül ettirerek Bakanlığa bilgi vermesi zorunludur. Kuruluş genel kurulunu yapamayan odanın kuruluşu yok sayılır. Kuruluş genel kurulunu yapan oda, ana sözleşmede belirtilen tarihte olağan genel kurulunuda yapmak zorundadır.

    

          Çalışma Bölgesi

          Madde 8- Odanın çalışma bölgesi Büyükşehir dahil ilçesinin idari sınırlarıdır.

          Çalışma bölgesi odanın faaliyet sınırlarını belirler, oda üyesi esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetleri çalışma bölgesi ile sınırlandırılamaz.

          Oda, her türlü sorumluluk ve yetki kendilerine ait olmak kaydıyla çalışma bölgesi içinde birlikten izin alarak irtibat bürosu açabilirler.

 

          Odaya Kayıt

          Madde 9- Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, odaya kayıt için gönderilir. Oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır.

          Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.

          Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler. Sermaye şirketlerinin ortakları, başkaca esnaf ve sanatkârlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar odalarına üye kaydedilemezler.

          Üyelik şartları

          Madde 10- Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır.

          a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak.

          b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

          c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.

          d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.

 

          Üyeliğin son bulması

 

          Madde 11- Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.

          a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.

          b) 7 nci maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.

          c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.

          d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

          Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Organlar, Görev ve Yetkiler, Temsil ve İlzam, Genel Sekreter

 

          Organlar

 

          Madde 12-  Oda organları şunlardır:

          a) Genel kurul: Genel kurul toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur.

          b) Yönetim kurulu: Başkan dahil olmak üzere, üye sayısı 1000'den az ise 7, üye sayısı 1000-2000 ise 9, 2000'den fazla ise 11 kişiden oluşur ve genel kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir.

          c) Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere seçilecek üç kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir.

          Oda genel kurulunun görev ve yetkileri

          Madde 13- Oda genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

          a) Oda başkanını, yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.

          b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesaplarını incelemek, kabul veya reddetmek.

          c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu ibra etmek.

          d) Yeni döneme ait çalışma programı ile bu programda yer alacak olan üyelerin meslekî eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya değiştirerek kabul etmek.

          e) İşlem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluğu tespit edilen organ üyeleri hakkında dava açılmasına, bunların görevde kalıp kalmamasına karar vermek.

          f) Bakanlıkça düzenlenen oda ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında yönetim kurulunca Bakanlıktan alınacak ön izne dayanarak karar vermek.

          g) Odanın meslekî faaliyet alanını ilgilendiren konuda kurulabilecek federasyona kurucu olma hususunda alınan yönetim kurulu kararını onaylamak.

          h) Bakanlıktan alınan ön izne dayanarak fesih teklifi hakkında karar vermek.

          ı) İmkânları nispetinde öncelikle faaliyet alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirlerinin %10'unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar vermek.

          j) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek.

          k) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak kaydıyla üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek.

          l) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen uyulması zorunlu meslekî kararları kabul ya da reddetmek.

         Başkan, Temsil ve İlzam

         Madde 14- Oda Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanıdır ve genel kurul tarafından tek dereceli olarak seçilir. Başkanın herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda, yönetim kurulu kalan süreyi tamamlamak üzere kendi aralarında birisini başkan olarak seçer.

         Oda yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan seçer.

         Odayı temsil ve ilzama başkan yetkilidir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olan başkan vekili temsil ve ilzam görevini ifa eder. Esnaf ve sanatkarlar odalarını, başkan veya başkan vekili ile genel sekreterin müşterek imzaları bağlar.

         Yönetim kurulu toplantıları ve kararları

         Madde 15- Oda yönetim kurulu en az ayda bir toplanır. Yönetim kurulu gerek görülmesi halinde başkanın veya üyelerinin çoğunluğunun yada denetim kurulu çoğunluğunun çağrısıyla her zaman toplanabilir. Yönetim kurulunun toplantısının çağrısı üyelere yazılı olarak yapılır.

Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir.

Mazeretsiz olarak üst üste toplantıya iştirak etmeyen üyeler yönetim kurulundan çekilmiş sayılır.

Yönetim kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdirde yedek üyelerden genel kurulda ki seçimde en fazla oy alanların oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla yönetim kuruluna getirilir ve yeni üye ilk toplantıya yazılı olarak çağrılır.  Yeni üyenin iştiraki sağlanmadan yönetim kurulu toplantısı yapılamaz. Bu üyenin toplantıya icabet etmemesi halinde sonraki üye çağrılarak yönetim kurulu üye sayısı tamamlandıktan sonra toplantı yapılır. 

Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak görevden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde; üç ay içinde yapılacak seçimlere kadar, oda birlik tarafından görevlendirilecek üç kişilik bir kurul tarafından yönetilir.

         Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

 

         MADDE 16- Oda yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

         a) Oda işlerini mevzuat ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütmek.

         b) Bakanlığın mevzuat gereği vereceği görevleri yerine getirmek.

         c) Yeni döneme ait çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan üyelerin meslekî eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak.

         d) Uyulması zorunlu meslekî kararları almak hususunda, bağlı bulunduğu birliğe iletilmek üzere genel kurula teklifte bulunmak.

         e) Oda üyelerinin sicillerini tutmak ve bu bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleştirerek eksiksiz ve doğru olarak her an hazır halde bulundurmak, üyeler tarafından talep edilen belgeleri bilgisayar ortamında düzenlemek, ayrıca üyelerinin çalışma konuları hakkında resmî makamlarca istenilecek bilgileri vermek.

         f) Oda üyelerinin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmî ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, üyelerinin meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda, adli ve idari yargı mercileri önünde oda başkanı marifetiyle odayı temsil etmek.

         g) Oda üyelerinden yıllık aidatları elektronik ortamda tahsil etmek,

         h) Üyelerin, çalışma konularına giren işlerde gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak bakımından, gerekli tedbirleri almak, kurslar düzenlemek ve bu konuda ihtiyaç duyulan tesisleri kurmak üzere genel kurula teklifte bulunmak, bu bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek takip etmek.

         ı) Resmî ve özel merciler tarafından istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek.

         j) Bakanlıktan ön izni alınmış oda ana sözleşmesi değişikliklerini genel kurula teklif etmek.

             k) Genel sekreter ve diğer personelin atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son verilmesine karar vermek, personele ait bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek takip etmek.

             l) Oda üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini, standartlarına ve sağlık koşullarına uygun şekilde üretilip üretilmediğini ve ücret tarifelerine uyulup uyulmadığını ilgililerin başvurusu üzerine veya doğrudan veya uzman kimseler aracılığı ile kontrol etmek, ayrıca meslekî teamüle aykırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ihtarda bulunmak, tekrarı halinde ilgilileri birlik disiplin kuruluna bildirmek, tüketicilerin korunması için gerekli tedbirleri almak ve üyeleri hakkında bu konuda odaya yapılan şikâyetleri incelemek.

             m) Oda üyeleri ve müşterileri arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek, ceza gerektiren hallerde konuyu birlik disiplin kuruluna sevk etmek.

             n) Muhasebe işlemlerini bilgisayar ortamında yerine getirmek ve üyelerin talebi doğrultusunda düzenlenen ve onanan belgeleri bilgisayar sisteminden yararlanarak vermek.

             o) Mesleğe yeni girecek esnaf ve sanatkârlara meslekî eğitimler vererek, ticari faaliyetlerine başlayabilmeleri ve iş yeri açma ruhsatları için ilgili belediyeye verilmek üzere meslekî yeterlik belgesi vermek; üyelerine meslekî konularda danışmanlık yapmak.

             p) İlçelerde, oda üyelerinin müşterileriyle ilişkisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, konu hakem heyetlerine intikal ettirilmiş ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirmek.

             r) Bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini şubat ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını ise genel kurulu takip eden on gün içinde bağlı bulunduğu birliğe ve federasyona göndermek.


Devamı>>>>>>>