BAŞKANIMIZ TERLAN KAYA'DAN 27 MART AÇIKLAMASI

BAŞKANIMIZ TERLAN KAYA'DAN 27 MART AÇIKLAMASI

27 Mart 2023 - 10:26

 

   
-------------------------------------------..................-------------------------------------

 *Esnaf ve Sanatkarlar Odasının amacı nedir.?

Amacı: Esnaf Ve Sanatkarlar İle Bunların Yanında Çalışanların Mesleki Ve Teknik İhtiyaçlarını Karşılamak, Mesleki Faaliyetlerini Kolaylaştırmak Mesleğin Genel Menfaatlerine Uygun Olarak Gelişmelerini Ve Mesleki Eğitimlerini Sağlamak, Meslek Mensuplarının Birbirleriyle Ve Halk İle Olan İlişkilerinde Dürüstlüğü Ve Güveni sağlamak

      * Anayasanın 135. Maddesi Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu
Esnaf, kelime anlamı olarak sınıflar anlamına gelir. Bağımsız çalışan, yaptığı iş sermayeden ziyade kol ve beden gücüne dayanan girişimcileri tanımlamak için kullanılır. Zanaatkâr ve küçük ticarethane sahipleri esnaf olarak anılır. Esnaf ile taciri ayırmada temel olarak emek-sermaye yoğunluğu dikkate alınır.
 
      *Sanatkar kime denir?
Artist, sanatçı veya sanatkâr, sanat ile uğraşan kişi. Edebiyat, müzik, resim ve daha birçok farklı sanat dalı ile uğraşan kişiler için kullanılan ortak ad.
 
      *Sanatkar ile sanatçı arasındaki fark nedir?
Sanatçı maddi beklentiden uzaktır, zanaatçı maddi beklentisi vardır. Sanat yapıtının benzeri yoktur, biriciktir; zanaat eserinin pek çok benzeri vardır.Zanaatkâr aynı ürünü birçok kez tekrarlar, sanatkâr ise her defasında özgün bir eser ortaya koymaya çalışır.
 
 
     *Sanatçı sigortası iş sözleşmeli filmlerde tiyatrolarda oynayan, sahnelere gösterilere çıkanlar, ses ve müzik, resim ve heykel ile uğraşan sanatçıları kapsamaktadır. Sigorta, bu çalışanların çalışma saatlerini hesaplar ve saatlere göre prim öder
 
       *SANATÇILARIN SİGORTALILIĞI
6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarların, ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanların kendileri tarafından prim ödemelerine imkan sağlanmıştır. Bu sigortalılar Kanunun hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılacaktır.
Şartları
Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenlerin;

  • Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama,
  • İsteğe bağlı sigortalı olmama,
  • Banka sandıklarına tabi çalışmama,
  • Gelir veya aylık almama,
  • 18 yaşını doldurmuş olma,
şartlarını taşımaları gerekmektedir.
Müracaat Şekli
Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, SGK internet sitesinde örneği yer alan “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni bağlı bulunulan meslek birliği veya sendika ya da Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez ve taşra birimlerince onaylanarak, sanatçı ve işvereni arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile ikamet edilen ildeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ay içerisinde birden fazla işverenin çalışılması veya yeni işveren yanında çalışmaya başlanılması halinde, her bir işverenle yapılan kısmi süreli iş sözleşmelerinin de Kuruma verilmesi gerekmektedir.
Sağlanan Yardımlar
Bu sigortalılara, 5510 sayılı Kanuna göre gerekli şartları yerine getirmeleri halinde kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak, kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum