Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında
12 Eylül 2023 - 21:30

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

 

İlgi:      Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 08.09.2023 tarih ve 2023/102 sayılı genelgesi,

 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 08 Eylül 2023 tarih ve 32303 sayı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

 

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“(1) Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma, mesleki eğitim merkezi programına kayıt olacaklarda 14 yaşını doldurmuş olma şartı aranır. Yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtları yapılmaz. Öğrenimine ara vermemiş olanlarda yaş şartı aranmaz. Ancak 22 yaşını tamamladığı eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç olmak üzere okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilir. Ancak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunmayan bağımsız mesleki eğitim merkezine kayıt ve ilişik kesmeye ilişkin hususlarda bu fıkranın mesleki eğitim merkezi programına kayıt olacaklarda 14 yaşını doldurmuş olma şartı hariç yaşla ilgili diğer hükümleri uygulanmaz.”

 

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(9) Mesleki eğitim merkezlerine, 3308 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında bir işletme ile sözleşme imzalayanların kayıtları yıl boyunca devam eder. Bunlardan aralık ayının son iş gününe kadar kayıt yaptıranların eğitimleri mevcut sınıflarında devam eder. Ocak ayının ilk iş gününden itibaren kayıt yaptıranlar ise işletmede mesleki eğitimlerine devam ettirilir, ancak o ders yılı için yılsonu puanı verilmez. Bunlar o yıla ait okuma hakkını kullanmamış sayılır ve teorik eğitimleri yeni ders yılı başında başlar. Ortaöğretim kurumu mezunu olanların kayıtları doğrudan 11 inci sınıfa yapılır. Ancak önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında kalfalık sınavına girebilecek durumda olanların kaydı yapılmaz. En az ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olup ilgili meslek dalından kalfalık belgesi sahibi olanların kayıtları doğrudan 12 nci sınıfa yapılır.”

 

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

(4) Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir....Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik ders devamsızlıklarının 2 nci, 4 üncü ve 5 inci; işletmede mesleki eğitime devamsızlıklarının ise 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, yasal temsilcisi ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için ayrıca kendisine bildirim yapılır. Teorik ders süresi haftada iki gün olarak uygulanan mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrencilerin teorik ders devamsızlıklarının 4, 8 ve 10 uncu günlerinde bildirim yapılır.

 

(5) Devamsızlık süresine ilişkin hususlar şunlardır:

 

b) ..... Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.”

 

“Ancak, Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programındaki öğrencilerin yapmış oldukları devamsızlık süresi, tamamlanması gereken eğitim süresine eklenir ve eğitimin başladığı tarihten itibaren bu sürenin toplamı 28 haftayı geçemez.”

 

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

f) Mesleki eğitim merkezi programlarından merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara, öğrencinin ortaöğretime kayıt şartlarını taşıması ve merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde merkezi yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla 10 uncu sınıf birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar sorumlu olarak,

bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.”

 

“f) Mesleki eğitim merkezi programlarından ortaöğretim kayıt alanındaki okullara, ortaöğretime kayıt şartlarını taşımak kaydıyla okulların açık kontenjanlarına göre tercihe bağlı olarak öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla 10 uncu sınıf birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar sorumlu olarak,”

 

“(3) Mesleki eğitim merkezi programlarında nakil ve geçişler;

 

  1. Alan/dal bulunması ve naklen gidilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla dönem bitiminden önceki üç hafta ile e-Mesem sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere zamana bakılmaksızın yapılır.
  2. Nakil işlemi, başvuru tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içinde tamamlanır. Bu süre içinde sonuçlandırılmayan nakil başvuruları için yeniden talep alınır.
  3. Mesleki eğitim merkezi programında, 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak 10 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar alan, 9 uncu ve 10 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak 11 inci sınıfın birinci dönem sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir.
  4. Anadolu teknik veya Anadolu meslek programlarından mesleki eğitim merkezi programına aynı alan/dalda veya aynı alan içinde dal değiştirerek 11 inci sınıfın birinci dönem sonuna kadar, alt sınıflarda almadıkları meslek derslerinden sorumlu olarak geçiş yapabilirler.
  5. Diğer okul türlerinden veya farklı bir alandan mesleki eğitim merkezi programına, 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak 10 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar nakil ve geçiş yapılabilir. 11 inci veya 12 nci sınıftan nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakil ve geçişleri kabul edilir.
  6. İkinci dönemin başlangıcından sonra mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapan öğrenciler bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla işletmede mesleki eğitimine nakil oldukları tarihte, diğer derslerine ise gelecek eğitim ve öğretim yılı başında başlar ve bu öğrencilere ilgili ders yılı için yılsonu puanı verilmez.
  7. Diğer okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden 9 uncu sınıfta başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalanlar istemeleri hâlinde mesleki eğitim merkezi haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerden en az ikisini sınıf tekrarına kaldıkları okulda başarmış olmak ve temmuz ayının son iş gününe kadar bir işletmeyle sözleşme imzalamak ve işletmede mesleki eğitime devam etmek kaydıyla yıl kaybı yaşamadan mesleki eğitim merkezlerinin 10 uncu sınıfına ilgili derslerden sorumlu olarak nakil ve geçiş yapabilir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“ç) Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden; doğrudan veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ile devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı en fazla iki defa yapılır. Öğrenim süresi içinde üçüncü defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda ilişiği kesilerek öğrenci ve veli talebi doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.”

 

“(3) 11 inci sınıfın sonunda kalfalık belgesi almaya hak kazanamayan mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden bu Yönetmeliğin 58 inci maddesine göre yapılan ilk sorumluluk sınavlarında başarılı olanlar 12 nci sınıfa devam eder, bu sınavlar sonucunda kalfalık belgesini almaya hak kazanamayanlar ise 11 inci sınıfın işletmede mesleki eğitimini tekrar eder.”

 

Mesleki eğitim merkezlerine kayıt

GEÇİCİ MADDE 15- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunan mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı olan ve bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarındaki kayıt şartlarını sağlamayan öğrenciler, eğitimlerine kayıtlı bulundukları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar devam edebilir. Bu eğitim ve öğretim yılı sonunda öğrencinin bağımsız mesleki eğitim merkezine doğrudan nakli yapılır. Ancak öğrencinin öğrenim gördüğü okulun bulunduğu yerleşim yerinde bağımsız mesleki eğitim merkezi bulunmaması halinde öğrenciler eğitimlerine kayıtlı bulundukları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunda devam edebilir. Öğrencinin öğrenim süresi içinde bulunduğu yerleşim yerinde bağımsız mesleki eğitim merkezi açılması halinde ilgili eğitim ve öğretim yılı sonunda bağımsız mesleki eğitim merkezine doğrudan nakli yapılır.

 

Öğrenci grubu

 

GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, aynı meslek alan/dalında 16’dan fazla kişiden oluşan öğrenci grubu için bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilen işletmelerdeki öğrencilerin beceri eğitimlerine 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar devam edilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230908-2.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinizi ve konunun odanız vasıtasıyla esnaf ve sanatkârlarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

LİNK: https://www.istesob.org.tr/144-nolu-genelge-12-09-2023-milli-egitim-bakanligi-ortaogretim-kurumlari-yonetmeliginde-yapilan-degisiklikler-hakkinda/

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum