Vergi Düzenlemeleri Hakkında

Vergi Düzenlemeleri Hakkında

 Vergi Düzenlemeleri Hakkında
09 Ocak 2023 - 13:54

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

İlgi:      Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 05.01.2023 tarih ve 2023/05 sayılı genelgesi,

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer vergi kanunlarında yer alan maktu tutarlardaki vergi ve harçlar ile vergi cezaları, her yıl, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılına ait yeniden değerleme oranını %122,93 olarak açıklamıştır. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olan bazı vergi ve harç tutarları aşağıdaki gibidir.

Fatura Kesme ve Amortisman Sınırı Arttı

2022 yılında 2.000 TL olarak uygulanan fatura kesme zorunluluğuna ilişkin tutar 2023 yılı için 4.400 TL’ye yükselmiştir. Mal ve hizmet satışları tutarının 4.400 TL’yi geçmesi halinde perakende satış fişi veya yazarkasa fişi yerine fatura kesilmesi zorunludur. Ayrıca, tutarı ne olursa olsun, müşterinin talep etmesi halinde her türlü mal ve hizmet satışlarında fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Amortisman sınırı da 2023 yılında 4.400 TL olarak belirlenmiştir. Gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımız, 2023 yılında 4.400 TL’nin (KDV hariç) altındaki demirbaş, makine ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri doğrudan gider yazabileceklerdir.

Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri Artırıldı

Bilanço usulüne göre defter tutma hadleri yeniden değerleme oranında artırıldı. Yeniden belirlenen hadler aşağıdaki gibidir.

1.       Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 890.000 veya satışları tutarı 1.270.000.000 lirayı aşanlar;

2.       Yukarıda yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 440.000 lirayı aşanlar;

3.       1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 890.000 lirayı aşanlar.

Bilanço usulüne göre defter tutanlardan; bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda yazılı hadlerden %20’yi aşan oranda düşük olursa veya arka arkaya 3 dönemin iş hacmi yukarıda yazılı hadlere göre %20’ye kadar düşüklük gösterirse işletme hesabı esasına geçebilirler.

İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda yazılı hadlerden %20’yi aşan oranda fazla olursa veya arka arkaya 2 dönemin iş hacmi yukarıda yazılı hadlere göre %20’ye kadar fazlalık gösterirse bilanço esasına geçerler.

BASİT USULE TABİ OLMANIN PARASAL ŞARTLARI YENİDEN BELİRLENDİ.

Kira Sınırı Büyükşehirlerde Yıllık 35.000 TL Olarak Uygulanacak

Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârların, kiralamış oldukları işyerlerinin yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 35.000 TL’yi, diğer yerlerde 22.000 TL’yi geçmemesi gerekmektedir. Kira tutarları bu hadleri aşan esnaf ve sanatkârlar, (diğer şartları sağlasalar bile) gerçek usulde vergiye tabi olacaklardır.

İşyeri mülkiyetinin esnaf ve sanatkârların kendilerine ait olması, kira bedeli ile ilgili sınırlamanın geçersiz olmasını sağlamamaktadır. Böyle durumlarda işyerinin emsal kira bedeline bakılmakta olup emsal kira bedeli (işyerinin belediyede kayıtlı vergi değerinin yüzde 5’i) yukarıdaki sınırların üzerinde olan esnaf ve sanatkârların da gerçek usulde vergiye tabi olmaları gerekmektedir.

Yıllık Alış ve Satış ile Hasılat Tutarları da Yeniden Belirlendi

Basit usule tabi olunabilmesi için;

1.       Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 440.000 lirayı veya yıllık satışları tutarının 700.000 lirayı aşmaması,

2.       1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 220.000 lirayı aşmaması,

3.       1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 440.000 lirayı aşmaması gerekmektedir.

Çay, Şeker, İçki, Sigara ve Akaryakıt Satanların Alış ve Satış Tutarları da Arttırıldı

Milli Piyango, akaryakıt, çay, şeker, içki, sigara ve bunlar gibi kar oranları emsallerine göre düşük olarak tespit edilen ürünlerin ticaretini yapan esnaf ve sanatkârların basit usule tabi olma şartlarını Maliye Bakanlığı ayrıca belirliyor. Münhasıran yalnızca bu ürünlerin ticaretini yapan esnaf ve sanatkârların 2023 yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının aşağıda belirtilen hadlere göre hesaplanan tutarları aşmaması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar üzerinden belirlenecek olan hadler, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hesaplamalar doğrultusunda tespit edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürünün

Cinsi

 

 

Büyükşehir Belediye Sınırları

Dışında Kalan Yerlerde

 

 

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alış

Yıllık Satış

Yıllık Alış

Yıllık Satış

Değerli Kağıt

750.000

840.000

900.000

1.090.000

Şeker – Çay

550.000

750.000

700.000

890.000

Milli Piyango Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb.

550.000

750.000

700.000

890.000

İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto–

Sigara–Tütün

550.000

750.000

700.000

890.000

Akaryakıt (LPG hariç )

840.000

890.000

1.090.000

1.270.000

 

Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Devam Ediyor

 

Basit usule tabi esnaf ve sanatkârların, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemelerine ilişkin uygulama 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre basit usule tabi esnaf ve sanatkârlar 2023 yılında da toplu belge düzenleyebilecekler.

 

Ücret Gelirlerinin 2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

70.000 TL’ye kadar                                                                                               yüzde 15

150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası                                          yüzde 20 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası                                        yüzde 27

1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası                                  yüzde 35

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL,

fazlası yüzde 40 oranında vergilendirilecektir.

 

 

Ücret Dışındaki Gelirlerin 2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

70.000 TL’ye kadar                                                                                       yüzde 15

150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası                                         yüzde 20

370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası                                       yüzde 27

1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası                                    yüzde 35

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL,

fazlası yüzde 40 oranında vergilendirilecektir.

 

Kira Gelirinde İstisna Sınırı 21.000 TL Oldu

 

Konut kira geliri elde edenler için getirilmiş bulunan ve 2022 yılında 9.500 TL olarak uygulanan istisna tutarı 2023 yılında 11.500 TL artırılarak 21.000 TL’ye çıkarılmıştır. Bu istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler yararlanamamaktadırlar. Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımızın beyanname verme yükümlülükleri kaldırıldığından söz konusu istisnadan basit usuldeki esnafımız yararlanabilecektir.

 

Çalışanlara İşyerinde Verilen Yemeğin Vergi Dışında Bırakılan Tutarı 110 TL Oldu

 

İşverenlerce, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde çalışanlara yemek verilmesi suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin olup 2022 yılında 34 TL olan istisna tutarı günlük 2023 yılında 110 TL olarak yeniden tespit edilmiştir.

 

Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, işverenler tarafından çalışanlara işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır. Bu istisnadan yararlanılabilmesi için;

·         İşverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi,

·         Günlük yemek bedelinin 110 Türk Lirasını aşmaması,

·         Fiilen çalışılan günlere ilişkin olması gerekmektedir.

 

Engellilik İndirimi Artırıldı

 

Engelli çalışanların elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi sırasında uygulanan engellilik indirimi tutarları 2023 yılında uygulanmak üzere, birinci derece engelliler için 4.400 TL, ikinci derece engelliler için 2.600 TL, üçüncü derece engelliler için 1.100 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Çevre Temizlik Vergisi 2023 yılında Yeniden Değerleme Oranında Arttı

 

Esnaf ve sanatkârların 2023 yılında ödeyecekleri Çevre Temizlik Vergisi tutarlarında da yeniden değerleme oranında artış yapıldı.

 

İşyerleri için 2023 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarını gösteren tablo aşağıdadır.

 

 

 

 

 

2023 Yılında Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan ÇTV Tarifesi (TL)

 

Bina Grupları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

13000

10900

8400

7500

6000

2. Grup

8400

6000

5000

4200

3700

3. Grup

6000

4200

3700

2600

2100

4. Grup

2600

2100

1500

1300

1090

5. Grup

1500

1300

900

890

750

6. Grup

890

750

460

420

320

7. Grup

320

260

170

150

110

 

2023 Yılında Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Olan ÇTV Tarifesi (TL)

 

            Çevre temizlik vergisi büyükşehir belediyelerinde yüzde 25 artırımlı olarak uygulanıyor. Bu nedenle her yıl iki farklı tarife yayımlanıyor. Bu tarifelerde yer alan bina gruplarını belirlemeye Bakanlar Kurulu, bina derecelerini belirlemeye ise Belediye Meclisleri yetkili.

 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi ise su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 2023 yılında metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,50 TL, diğer belediyelerde 1,10 TL olarak uygulanacak.

 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi ile yukarıda 1. tarifede yer alan tutarlar, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor.

 

1. Grup

16250

13625

10500

9375

7500

2. Grup

10500

7500

6250

5250

4625

3. Grup

7500

5250

4625

3250

2625

4. Grup

3250

2625

1875

1662

1362

5. Grup

1875

1625

1125

1112

937

6. Grup

1112

937

575

525

400

8. Grup

400

325

212

187

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Yüzde 61,5 Oranında Arttı

 

2023 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisi yüzde 61,5 oranında artırılmıştır. İlk taksiti Ocak ayının sonuna kadar ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin 2023 yılı tarifesi aşağıdadır.

 

31 Aralık 2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) satın alınan otomobil ve arazi taşıtları ile motosiklet, minibüs, panelvan, otobüs, kamyon ve kamyonetlerin 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

 

 

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ

I SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, ve benzerleri

1-3

Yaş

4-6

Yaş

7-11

Yaş

12-15

Yaş

16 Yaş

ve üstü

1300 cm³ ve aşağısı

2.120

1.479

826

623

219

 1301 - 1600 cm³ e kadar

3.693

2.769

1.606

1.135

436

 1601 - 1800 cm³ e kadar

6.527

5.098

3.003

1.828

707

 1801 - 2000 cm³ e kadar

10.284

7.918

4.654

2.769

1.091

 2001 - 2500 cm³ e kadar

15.423

11.196

6.996

4.178

1.652

 2501 - 3000 cm³ e kadar

21.508

18.709

11.687

6.283

2.306

 3001 - 3500 cm³ e kadar

32.755

29.473

17.752

8.859

3.249

 3501 - 4000 cm³ e kadar

51.503

44.472

26.190

11.687

4.654

 4001 cm³ ve yukarısı

84.294

63.211

37.435

16.821

6.527

2-Motorsikletler

1-3

Yaş

4-6

Yaş

7-11

Yaş

12-15

Yaş

16 Yaş

ve üstü

  100 - 250 cm3’e kadar

395

295

218

134

51

  251 - 650 cm3’e kadar

817

618

395

218

134

  651 - 1200  cm3’e kadar

2.109

1.253

618

395

218

  1201 cm3 ve yukarısı

5.116

3.380

2.109

1.674

817

 

 

Minibüs, otobüs, panelvan, kamyon, kamyonet ve benzerlerinin 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi aşağıdaki tablodadır.

 

 

 

II SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1. Minibüs

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

 

2.535

1.674

817

2. Panelvan ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hac.)

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

1900 cm³ ve aşağısı

3.380

2.109

1.253

1901 cm³ ve yukarısı

5.116

3.380

2.109

3. Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

 

 

 

25 kişiye kadar

6.403

3.824

1.674

26 - 35 kişiye kadar

7.679

6.403

2.535

36 - 45 kişiye kadar

8.546

7.248

3.380

46 kişi ve yukarısı

10.252

8.546

5.116

4. Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

 

 

 

1.500 kg’a kadar

2.273

1.510

739

1.501 -  3.500 kg’a kadar

4.604

2.667

1.510

3.501 -  5.000 kg’a kadar

6.917

5.757

2.273

5.001 - 10.000 kg’a kadar

7.679

6.521

3.057

10.001 - 20.000 kg’a kadar

 

9.229

 

7.679

 

4.604

20.001 kg ve yukarısı

11.544

9.229

5.363

 

Hatırlanacağı üzere, 16 ve 17 koltuğu olan minibüsler, otobüs tarifesi üzerinden MTV ödemekteydi. MTV Kanununda yapılan değişiklikle, 16 ve 17 koltuğu olan minibüslerin tanımı değiştirildi. Dolayısıyla söz konusu araçlar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren minibüs tarifesine göre vergilendirilmektedir.

 

1 Ocak 2018 Tarihinden Sonra Alınan Otomobil ve Arazi Taşıtlarının 2023 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıt Değeri (TL)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 Yaş

4-6 Yaş

7-11 Yaş

12-15 Yaş

16+ Yaş

1.300 cm3ve aşağısı

114.000’i aşmayanlar

2.120

1.479

826

623

219

114.000’i aşıp 199.700’ü aşmayanlar

2.330

1.626

907

687

242

199.700’ü aşanlar

2.545

1.773

993

750

261

1.301 – 1.600 cm3

114.000’i aşmayanlar

3.693

2.769

1.606

1.135

436

114.000’i aşıp 199.700’ü aşmayanlar

4.064

3.047

1.768

1.245

476

199.700’ü aşanlar

4.434

3.323

1.925

1.359

520

1.601 – 1.800 cm3

285.800’ü aşmayanlar

7.178

5.613

3.299

2.013

780

285.800’ü aşanlar

7.834

6.120

3.604

2.199

851

1.801 – 2.000 cm3

285.800’ü aşmayanlar

11.309

8.709

5.119

3.047

1.198

285.800’ü aşanlar

12.340

9.505

5.584

3.323

1.308

2.001 – 2.500 cm3

356.900’ü aşmayanlar

16.967

12.317

7.695

4.596

1.818

356.900’ü aşanlar

18.511

13.436

8.393

5.016

1.983

2.501 – 3.000 cm3

714.300’ü aşmayanlar

23.656

20.583

12.857

6.915

2.535

714.300’ü aşanlar

25.810

22.451

14.027

7.545

2.766

3.001 – 3.500 cm3

714.300’ü aşmayanlar

36.030

32.421

19.528

9.748

3.570

714.300’ü aşanlar

39.309

35.365

21.303

10.631

3.900

3.501 – 4.000 cm3

1.143.400’ü aşmayanlar

56.650

48.919

28.808

12.857

5.119

1.143.400’ü aşanlar

61.806

53.364

31.432

14.027

5.584

4.001 cm3ve yukarısı

1.357.700’ü aşmayanlar

92.725

69.530

41.179

18.507

7.178

1.357.700’ü aşanlar

101.152

75.853

44.924

20.189

7.834

 

 

Maktu Damga Vergisi Tutarları Yeniden Değerleme Oranında Arttı

 

Buna göre, 2023 yılında verilecek beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannameleri için 294,90 TL, kurumlar vergisi beyannameleri için 393,90 TL, katma değer vergisi ve muhtasar beyanname ile diğer vergi beyannameleri için 194,60 TL, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için de 144,40 TL damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.

 

  1. Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) çalışanlara mevcut ücretlerine ilave olarak elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere toplam aylık 1.000 Türk Lirasını aşmayan ödemeler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanılabilmesi için ödemelerin;

·         9 Kasım 2022 tarihi ila 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılması,

·         Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması,

·         Aylık 1.000 Türk lirasını aşmaması,

·         Mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması gerekmektedir.

 

Mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Aynı şekilde, mesai, prim ve sosyal yardım gibi ödemelerin bir kısmının elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak gösterilerek bu istisnadan yararlanılması mümkün değildir. Ancak, elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere öteden beri ücrete ilave olarak bir ödeme yapılmış ve bu ödemenin de ücret bordrosunda yakıt, ısınma yardımı ve benzeri şekilde ayrıca gösterilmiş olması halinde, bu ödemelerin 1.000 Türk lirasını aşmamak kaydıyla gelir vergisinden istisna edilmesi mümkündür.

 

Çalışanların, elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin işverenlere fatura veya herhangi bir belge vermesine gerek bulunmamaktadır.

 

Bu kapsamda yapılan ödemelerin ücret bordrosunda gösterilmesi zorunludur. Ancak, ödemelerin 1.000 Türk lirasına kadar kısmı gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. Bununla beraber, söz konusu ödemeler damga vergisine tabi olacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun odanız vasıtasıyla esnaf ve sanatkârlarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

              LİNK: https://www.istesob.org.tr/010-nolu-genelge-06-01-2023-vergi-duzenlemeleri-hakkinda

YORUMLAR

  • 0 Yorum