2024/015 Vergi Düzenlemeleri Hakkında

2024/015 Vergi Düzenlemeleri Hakkında

 2024/015 Vergi Düzenlemeleri Hakkında
10 Ocak 2024 - 10:58

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

İlgi:     Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 08.01.2024 tarih ve 2024/5 sayılı genelgesi,

 

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer vergi kanunlarında yer alan maktu tutarlardaki vergi ve harçlar ile vergi cezaları, her yıl, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılına ait yeniden değerleme oranını % 58,46 olarak açıklamıştır. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen ve 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan bazı vergi ve harç tutarları aşağıdaki gibidir.

 

Fatura Kesme ve Amortisman Sınırı Arttı

 

2023 yılında 4.400 TL olarak uygulanan fatura kesme zorunluluğuna ilişkin tutar 2024 yılı için 6.900 TL’ye yükselmiştir. Mal ve hizmet satışları tutarının 6.900 TL’yi geçmesi halinde perakende satış fişi veya yazarkasa fişi yerine fatura kesilmesi zorunludur. Ayrıca, tutarı ne olursa olsun, müşterinin talep etmesi halinde her türlü mal ve hizmet satışlarında fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Amortisman sınırı da 2024 yılında 6.900 TL olarak belirlenmiştir. Gerçek usulde vergiye tabi esnafımız, 2024 yılında 6.900 TL’nin (KDV hariç) altındaki demirbaş, makine ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri doğrudan gider yazabileceklerdir.

 

Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri Artırıldı

 

Bilanço usulüne göre defte tutma hadleri yeniden değerleme oranında artırıldı. Yeniden belirlenen hadler aşağıdaki gibidir.

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 1.400.000 veya satışları tutarı 2.000.000 lirayı aşanlar;
  2. Yukarıda yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 690.000 lirayı aşanlar;
  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 1.400.000 lirayı aşanlar.

 

Bilanço usulüne göre defter tutanlardan; bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda yazılı hadlerden %20’yi aşan oranda düşük olursa veya arka arkaya 3 dönemin iş hacmi yukarıda yazılı hadlere göre %20’ye kadar düşüklük gösterirse işletme hesabı esasına geçebilirler.

İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda yazılı hadlerden %20’yi aşan oranda fazla olursa veya arka arkaya 2 dönemin iş hacmi yukarıda yazılı hadlere göre %20’ye kadar fazlalık gösterirse bilanço esasına geçerler.

 

Basit Usule Tabi Olmanın Parasal Şartları Yeniden Belirlendi.

 

Kira Sınırı Büyükşehirlerde Yıllık 55.000 TL Olarak Uygulanacak

 

Basit usulde vergiye tabi esnafımızın, kiralamış oldukları işyerlerinin yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 55.000 TL’yi, diğer yerlerde 34.000 TL’yi geçmemesi gerekmektedir. Kira tutarları bu hadleri aşan esnaf, (diğer şartları sağlasalar bile) gerçek usulde vergiye tabi olacaklardır.

 

İşyeri mülkiyetinin esnafın kendilerine ait olması, kira bedeli ile ilgili sınırlamanın geçersiz olmasını sağlamamaktadır. Böyle durumlarda işyerinin emsal kira bedeline bakılmakta olup emsal kira bedeli (işyerinin belediyede kayıtlı vergi değerinin yüzde 5’i) yukarıdaki sınırların üzerinde olan esnafın da gerçek usulde vergiye tabi olmaları gerekmektedir.

 

Yıllık Alış ve Satış ile Hasılat Tutarları da Yeniden Belirlendi

 

Basit usule tabi olunabilmesi için;

1.      Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 690.000 lirayı veya yıllık satışları tutarının 1.100.000 lirayı aşmaması,

 

2.      1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 340.000 lirayı aşmaması,

 

3.      1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 690.000 lirayı aşmaması gerekmektedir.

Çay, Şeker, İçki, Sigara ve Akaryakıt Satanların Alış ve Satış Tutarları da Arttırıldı

 

Milli Piyango, akaryakıt, çay, şeker, içki, sigara ve bunlar gibi kar oranları emsallerine göre düşük olarak tespit edilen ürünlerin ticaretini yapan esnafın basit usule tabi olma şartlarını Maliye Bakanlığı ayrıca belirliyor. Münhasıran yalnızca bu ürünlerin ticaretini yapan esnafın 2024 yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının aşağıda belirtilen hadlere göre hesaplanan tutarları aşmaması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar üzerinden belirlenecek olan hadler, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hesaplamalar doğrultusunda tespit edilecektir.

 

 

 

Ürünün Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları

Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alış

Yıllık Satış

 

Yıllık Alış

Yıllık Satış

 

Değerli Kâğıt

1.180.000

1.300.000

1.400.000

1.700.000

Şeker-Çay

870.000

1.180.000

1.100.000

1.400.000

Milli Piyango Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb.

870.000

1.180.000

1.100.000

1.400.000

İçki (Bira ve Şarap Hariç)-İspirto-Sigara-Tütün

870.000

1.180.000

1.100.000

1.400.000

Akaryakıt (LPG hariç)

1.300.000

1.400.000

1.700.000

2.000.000

 

Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Devam Ediyor

 

Basit usule tabi esnafımızın, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemelerine ilişkin uygulama 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre basit usule tabi esnafımız 2024 yılında da toplu belge düzenleyebilecekler.

 

Ücret Gelirlerinin 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

110.000 TL’ye kadar yüzde 15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası yüzde 20

870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası yüzde 27

3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası yüzde 35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası yüzde 40 oranında vergilendirilecektir.

 

Ücret Dışındaki Gelirlerin 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

110.000 TL’ye kadar yüzde 15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası yüzde 20

580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası yüzde 27

3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası yüzde 35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası yüzde 40 oranında vergilendirilecektir.

 

Kira Gelirinde İstisna Sınırı 33.000 TL Oldu

 

Konut kira geliri elde edenler için getirilmiş bulunan ve 2023 yılında 21.000 TL olarak uygulanan istisna tutarı 2024 yılında 12.000 TL artırılarak 33.000 TL’ye çıkarılmıştır. Bu istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler yararlanamamaktadırlar. Basit usulde vergiye tabi esnafımızın beyanname verme yükümlülükleri kaldırıldığından söz konusu istisnadan basit usuldeki esnafımız yararlanabilecektir.

 

Çalışanlara İşyerinde Verilen Yemeğin Vergi Dışında Bırakılan Tutarı 170 TL

 

İşverenlerce, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde çalışanlara yemek verilmesi suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin olup 2023 yılında 110 TL olan istisna tutarı günlük 2024 yılında 170 TL olarak yeniden tespit edilmiştir.

 

Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, işverenler tarafından çalışanlara işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır.

Bu istisnadan yararlanılabilmesi için;

·           İşverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi,

·           Günlük yemek bedelinin 170 Türk Lirasını aşmaması,

·           Fiilen çalışılan günlere ilişkin olması gerekmektedir.

Engellilik İndirimi Artırıldı

 

Engelli çalışanların elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi sırasında uygulanan engellilik indirimi tutarları 2024 yılında uygulanmak üzere, birinci derece engelliler için 6.900 TL, ikinci derece engelliler için 4.000 TL, üçüncü derece engelliler için 1.700 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Çevre Temizlik Vergisi 2024 yılında Yeniden Değerleme Oranında Arttı

 

Esnafın 2024 yılında ödeyecekleri Çevre Temizlik Vergisi tutarlarında da yeniden değerleme oranında artış yapıldı.

 

İşyerleri için 2024 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarını gösteren tablo aşağıdadır.

 

2024    Yılında           Büyükşehir    Belediyeleri    Dışındaki       Belediyelerde

Uygulanacak Olan ÇTV Tarifesi (TL)

Bina

Grupları

1.

Derece

2.

Derece

3.

Derece

4.

Derece

5.

Derece

1. Grup

20.000

17.000

13.000

11.800

9.500

2. Grup

13.000

9.500

7.900

6.600

5.800

3. Grup

9.500

6.600

5.800

4.000

3.300

4. Grup

4.000

3.300

2.300

2.000

1.700

5. Grup

2.300

2.000

1.400

1.400

1.180

6. Grup

1.400

1.180

700

660

500

7. Grup

500

400

260

230

170

 

2024 Yılında Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Olan ÇTV Tarifesi (TL)

Bina

Grupları

1.

Derece

2.

Derece

3.

Derece

4.

Derece

5.

Derece

1. Grup

25.000

21.250

16.250

14.750

11.875

2. Grup

16.250

11.875

9.875

8.250

7.250

3. Grup

11.875

8.250

7.250

5.000

4.125

4. Grup

5.000

4.125

2.875

2.500

2.125

5. Grup

2.875

2.500

1.750

1.750

1.475

6. Grup

1.750

1.475

875

825

625

7. Grup

625

500

325

287

212

 

Çevre temizlik vergisi büyükşehir belediyelerinde % 25 artırımlı olarak uygulanıyor. Bu nedenle her yıl iki farklı tarife yayımlanıyor. Bu tarifelerde yer alan bina gruplarını belirlemeye Bakanlar Kurulu, bina derecelerini belirlemeye ise Belediye Meclisleri yetkili.

 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi ise su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 2024 yılında metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 2,30 TL, diğer belediyelerde 1,70 TL olarak uygulanacak.

 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi ile yukarıda 1. tarifede yer alan tutarlar, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu     5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanıyor.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Yüzde 58,46 Oranında Arttı

 

2024 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisi yüzde 58,46 oranında artırılmıştır. İlk taksiti Ocak ayının sonuna kadar ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin 2024 yılı tarifesi aşağıdadır.

31 Aralık 2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) kayıt ve tescil edilen otomobil ve arazi taşıtları ile motosiklet, minibüs, panelvan, otobüs, kamyon ve kamyonetlerin 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

(I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

3.359

2.343

1.308

987

347

1301-1600 cm³ e kadar

5.851

4.387

2.544

1.798

690

1601-1800 cm³ e kadar

10.342

8.078

4.758

2.896

1.120

1801-2000 cm³ e kadar

16.296

12.546

7.374

4.387

1.728

2001-2500 cm³ e kadar

24.439

17.741

11.085

6.620

2.617

2501-3000 cm³ e kadar

34.081

29.646

18.519

9.956

3.654

3001-3500 cm³ e kadar

51.903

46.702

28.129

14.037

5.148

3501-4000 cm³ e kadar

81.611

70.470

41.500

18.519

7.374

4001 cm³ ve yukarısı

133.572

100.164

59.319

26.654

10.342

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

2- Motosikletler

  100 - 250 cm3’e kadar

625

467

345

212

80

  251 - 650 cm3’e kadar

1.294

979

625

345

212

  651 - 1200  cm3’e kadar

3.341

1.985

979

625

345

  1201 cm3 ve yukarısı

8.106

5.355

3.341

2.652

1.294

        

 

Minibüs, otobüs, panelvan, kamyon, kamyonet ve benzerlerinin 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi aşağıdaki tablodadır.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

4.016

2.652

1.294

2) Panelvan ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

5.355

3.341

1.985

1901 cm3 ve yukarısı

8.106

5.355

3.341

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

10.146

6.059

2.652

26-35 kişiye kadar

12.168

10.146

4.016

36-45 kişiye kadar

13.541

11.485

5.355

46 kişi ve yukarısı 

16.245

13.541

8.106

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg’a kadar

3.601

2.392

1.171

1.501-3.500 kg’a kadar

7.295

4.226

2.392

3.501-5.000 kg’a kadar

10.960

9.122

3.601

5.001-10.000 kg’a kadar

12.168

10.333

4.844

10.001-20.000 kg’a kadar

14.624

12.168

7.295

20.001 kg ve yukarısı

18.292

14.624

8.498

 

Hatırlanacağı üzere, 16 ve 17 koltuğu olan minibüsler, otobüs tarifesi üzerinden MTV ödemekteydi. MTV Kanununda yapılan değişiklikle, 16 ve 17 koltuğu olan minibüslerin tanımı değiştirildi. Dolayısıyla söz konusu araçlar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren minibüs tarifesine göre vergilendirilmektedir.

 

1 Ocak 2018 Tarihinden Kayıt ve Tescil Edilen Otomobil ve Arazi Taşıtlarının 2024 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

180.600’ü aşmayanlar

 

3.359

2.343

1.308

987

347

180.600’ü aşıp 316.400’ü aşmayanlar

 

3.692

2.576

1.437

1.088

383

316.400’ü aşanlar

 

4.032

2.809

1.573

1.188

413

1301 - 1600 cm³ e kadar

180.600’ü aşmayanlar

 

5.851

4.387

2.544

1.798

690

180.600’ü aşıp 316.400’ü aşmayanlar

 

6.439

4.828

2.801

1.972

754

316.400’ü aşanlar

 

7.026

5.265

3.050

2.153

823

1601 - 1800 cm³ e kadar

452.800’ü aşmayanlar

 

11.374

8.894

5.227

3.189

1.235

452.800'ü aşanlar

 

12.413

9.697

5.710

3.484

1.348

1801 - 2000 cm³ e kadar

452.800’ü aşmayanlar

 

17.920

13.800

8.111

4.828

1.898

452.800’ü aşanlar

 

19.553

15.061

8.848

5.265

2.072

2001 - 2500 cm³ e kadar

565.500’ü aşmayanlar

 

26.885

19.517

12.193

7.282

2.880

565.500’ü aşanlar

 

29.332

21.290

13.299

7.948

3.142

2501 - 3000 cm³ e kadar

1.131.800’ü aşmayanlar

 

37.485

32.615

20.373

10.957

4.016

1.131.800’ü aşanlar

 

40.898

35.575

22.227

11.955

4.383

3001 - 3500 cm³ e kadar

1.131.800’ü aşmayanlar

 

57.093

51.374

30.944

15.446

5.657

1.131.800’ü aşanlar

 

62.289

56.039

33.756

16.845

6.179

3501 - 4000 cm³ e kadar

1.811.800’ü aşmayanlar

 

89.767

77.517

45.649

20.373

8.111

1.811.800’ü aşanlar

 

97.937

84.560

49.807

22.227

8.848

4001 cm³ ve yukarısı

2.151.400’ü aşmayanlar

 

146.932

110.177

65.252

29.326

11.374

2.151.400’ü aşanlar

 

160.285

120.196

71.186

31.991

12.413

 

Maktu Damga Vergisi Tutarları Yeniden Değerleme Oranında Arttı

 

Buna göre, 2024 yılında verilecek beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannameleri için 467,20 TL, kurumlar vergisi beyannameleri için 624,10 TL, katma değer vergisi ve muhtasar beyanname ile diğer vergi beyannameleri için 308,30 TL, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için de 228,80 TL damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi, söz konusu tebliğin odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunu rica ederiz.

 

LİNK: https://www.istesob.org.tr/015-nolu-genelge-10-01-2024-vergi-duzenlemeleri-hakkinda

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum